| اساتید

اساتید سازمان


اساتید سازمان

اساتید فعال سازمان
مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر حاجبی

مرکز آموزش بازگانی قم

مهدی میررفیع

مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر بهزاد ابوالعلایی

مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر میثم شفیعی

مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر کامبیز طهرانی

مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر سید جواد موسوی

مرکز آموزش بازگانی قم

دکتر غریب نواز

مرکز آموزش بازگانی قم

جمعی از اساتید

مرکز آموزش بازگانی قم

سید حمیدرضا عظیمی

مرکز آموزش بازگانی قم

مجید مجیدی

مرکز آموزش بازگانی قم

مجتبی اشجعی


دپارتمان های مرکز آموزش بازرگانی

دپارتمان های مرکز